برندگان برنامه اولدوز

1. محمد محمودی

2. مسعود قهرمانی