برندگان برنامه اولدوز

1. موسی رضایی

2. متین تقی زاده