برندگان برنامه اولدوز

1. غلامرضا عباس زاده

2. فرامرز محمدزاده

3. راحله روستا

4. رقیه حاجی خدایی