برندگان برنامه اولدوز

1. توحید آسیایی

2. سبیله قدیمی

3. بخشعلی صفری

4. آزاد جمالی