برندگان برنامه اجابت چاغلاری

1. رقیه لطفی

2. زهرا اسدزاده

3. جلال اسمعیلی