برندگان برنامه اجابت چاغلاری

1. یوسف نوری

2. رقیه نوری

3. زهرا اسدزاده