برندگان برنامه اجابت چاغلاری

1. صدیقه جعفرزاده

2. معصومه صادقیان

3. خدیجه مرادپور