برندگان برنامه اجابت چاغلاری

1. فرامرز رحیمی

2. فاطمه داداشی

3. زینب تقی پور