برندگان برنامه اجابت چاغلاری

اسامی برندگان برنامه اجابت چاغلاری :

1. نادر بادی                                          7. رقیه ایزدخواه

2. مینا خیامیان                                       8. فرزانه فرج زاده

3. رقیه باهوشی                                     9. خدیجه محمدزاده

4. حکیمه محمدپور                                 10. معصومه حیدری

5. سنبله بایرامی

6. غلامحسین آگور