برنداگان برنامه بیزجوانیق

1. یحیی هاشم لو

2. شهرام بیک بابالک

3. پروین سعید آباجلو