برنداگان برنامه بیزجوانیق

1. سجاد شکوری

2. علی دولتی

3. فرزانه شیخ زاده