آیدین گونلر

باتوجه به اهمیت بیمه در زندگی به اینکه قشر زیادی از مردم استان در روستاها زندگی می کنند و درآمد کم بعضی از روستائیان و عشایر و از آنجاییکه تعدادی از این عزیزان در استان برای دوران بازنشستگی و از کارافتادگی پشتوانه محکمی ندارند وجود چنین بیمه ای می تواند آینده بهتری را برای عزیزان رقم بزند این برنامه درصدد آن است تا به تمام زوایای روستائیان و عشایر در مورد بیمه آنها بپردازد .  

این برنامه با مشارکت صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان تولید و پخش می گردد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و صدابردار : حبیب شکیب

گزارشگر : عسگر حسین زاده

تاریخ تولید: 1394