اسامی برندگان پویش عکس #بهمن_تماشایی

احسان علیزاده اقدم از ارومیه

نرجس مجرد مقاطلو از ارومیه

الناز علی نژاد از خوی

امیر کریمی از ارومیه

امیرمحمد زارعی از ارومیه

امیرمحمد سماوری آذر از ارومیه

باران کمالی از ارومیه

خدیجه غفاری از خوی

ثمین قلیزاده الیاس آباد

ثنا زینالپور از شوط

حسین معروفی از بوکان

دینا دائی زاده از ارومیه

زهرا خدادادی

زینال پور از ماکو

سمیه پورعباس از ارومیه

علی بابایی سوره از سلماس

کیوان مجیدیان از روستای موانا

مبینا خدایی از قوشچی

       محمدطاها زینالی ازارومیه

محمد گلشنی اصل

محمدعلی و زینب پناه زاده

محمدمهدی و فاطمه آقامحمدی از ارومیه

مهسا قلیزاده از ارومیه

نوری از سلماس

امیر آهنگر از ارومیه

امیرعلی کریمی از ارومیه

مهدی جهانبخش از ارومیه

فراز بابایی

مهدی حسن اشاقی

فرهاد روزبان از نقده

ابراهیم زاده از سردشت

علیپور از اشنویه

کرمی از بوکان

محمدی ازپیرانشهر

محبوبی از خوی

غفاری از میاندوآب

رسول گلباخی از مهاباد

ناصر منصوری از پلدشت

      حسین عسگرزاده از ماکو

     رضا قلیزاده از نقده