اسامی برندگان مسابقه اینترنتی ولایت ---- زمان قرعه کشی : برنامه نوروز گولی تاریخ 94/1/19

 

آذر پور رحیمی  - شماره تماس : 0389---0937

پروین خراز صابری – شماره تماس : 7419---0911

حسن رفیعی – شماره تماس : 2667---0936

رضا پوررحیمی – شماره تماس : 5924---0915

زکیه سیفلو – شماره تماس : 8418---0914

سیما شابویی – شماره تماس : 1367---0914

صادق خدرنژاد – شماره تماس : 3133---0938

عباس حاتمی – شماره تماس : 4391---0918

فاطمه پیشگاه – شماره تماس : 1550---0936

     فهیمه خطائی میرکوئی – 4568---0919

         محمدرضا محمدپور – شماره تماس 4994---0933

         مریم خمان – شماره تماس : 4587---0937

         منیره غیور – شماره تماس : 3513---0935

         یونس رضوی – شماره تماس : 7949---0919

         نادر محرمی – شماره تماس : 9205---0914