اسامی برندگان مسابقات نوروز گولو

1- میرغفور حسن زاده از ارومیه 

2- قربانعلی عباس نژاد از چایپاره 

3- علی حسن تبار از مازندران 

4- سیده زینب موسوی از تکاب 

5- مهدی غلامعلی از چالوس