اسامی برندگان برنامه های رادیوئی

اسامی برندگان برنامه ایستگاه ورزش : 

1- رضا مددخواه               2- فاطمه شیری             3- زری فلاح 

4- اسدالله مرشدی               5- مجتبی عاشوری         6- مصطفی مرادی 

7- علیرضا بونچی              8- آمنه قوجلو               9- مهدی جهانی