اسامی برندگان برنامه های رادیوئی

اسامی برندگان برنامه ایستگاه ورزش : 

1- عادل قلیزاده               2- سمیه آهنگر                        

3- ساینا مظلومی             4- سروش اسدالهی 

5- مهرداد بهنژاد             6- بهروز دیهیمی