اسامی برندگان برنامه های رادیوئی

1- سمیرا حسن پور الله لو از ارومیه 

2- آرزو علیلو از ارومیه 

3- اکبر محمدی از ارومیه 

4- فریده قرجانی از سلماس 

5- بایرامعلی ارفعی از ارومیه 

6- قربان کریم پور از خوی 

7- ایرج فرخ زاده از مراغه 

8- بلال شری زاده از خوی 

9- سعید جعفرپور از ارومیه 

10- مریم سلطان نژاد از میاندوآب 

11- عالم قربانی از پلدشت 

12- یوسف نوری ازارومیه 

13-زهرا شریفی از ارومیه