اسامی برندگان برنامه های رادیو

اسامی برندگان برنامه ایتسگاه ورزش :

1. عادل قربانزاده 2. سیما صبوری 3. ثریا جعفرزاده 4. اصغر نادری 5. زهرا شریفی 6. حسام سربازوطن 7. رحمان صمدی وند 8. حمید بخش خدا