اسامی برندگان برنامه های تلویزیونی

 

1. اسدالله جبارزاده                                                       2. عادل اسماعیلی

3. طایفه آقایاری                                                         4. علی جوهرزاده

5. اکبر اشتیاق                                                            6. خدیجه حسن خوانی

7. مینا عباس پور                                                        8. مهناز عباسی

9. نفیسه ارونقی                                                          10. آیدا زارع

11. سلیمان کابلی