اسامی برندگان برنامه ضیافت

1- آزاد ریاحی 

2- فریده وجدانی 

3- رضا کاظمی 

4- محمد واعظی 

5- فریده ضمیران کلوان 

6- حسن آئین 

7- هاجر خضرزاده 

8- شیما بیگیان 

9- زهره کنارلی