اسامی برندگان برنامه رادیوئی

1. قربان کریم پور                                                           2. طاهر نجف زاده

3. زهرا خدایی                                                                4. خدیجه رزم جو

5. مجتبی عبدالهی                                                            6. جعفر خلیل زاده

7. ایوب دهقان                                                                8. پرویز بایرامی

9. اکرم نابغی