اسامی برندگان برنامه رادیوئی

اسامی برندگان برنامه اجابت چاغلاری : 

1- سعیده قنبری                                 6- یوسف نوری 

2- اکبر عبدالی                                  7- مریم سلیمانی 

3- شهین بیگی                                   8- معصومه نبی زاده

4- بهرام قنبری                                 9- طاهر آگوز 

5- کوثر شری زاده                            10- محمود حسن زاده