اسامی برندگان برنامه رادیویی اجابت چاغلاری

اسامی برندگان برنامه رادیویی اجابت چاغلاری 

1- غلامحسین آاقایاری 

2- رقیه ایزدپناه 

3- نادر بابازاده 

حکیمه محمدزاده