اسامی برندگان برنامه خونچا

اسامی برندگان برنامه خونچا :

1. قربان کریم پور                                    6. پرویز بذری

2. طاهر نجف زاده                                   7. ایوب دولتمند

3. زهرا خیاط باسلیقه                                8. مجتبی عبدلی

4. خدیجه رفیعی

5. جعفر جلیل زاده