اسامی برندگان برنامه جنگ جمعه کردی

اسامس برندگان برنامه جنگ جمعه کردی :

1. محی الدین محمدی                                       6. آیدا حسن پور

2. مولود خدایی                                              7. عمر نصیری

3. فریده مصطفایی                                         8. مریم نصیری

4. لیلا میلان                                                 9. ضیائ الدین جعفری

5. نوبار آقایاری                                           10. صلاح الدین نابغی