اسامی برندگان برنامه آی ایشیقی

1- مرضیه اژدری 

2- سید مهدی دشتبان 

3- لاله شاهی 

4- توحید لک