اسامی برندگان برنامه ایستگاه ورزش

اسامی برندگان برنامه ایستگاه ورزش :

1- سمیه آهنگر                                                 9- صابر جعفری

2- رضا عظیم زاده                                           10- میرحسین سیداکبری 

3- آرین بهنژاد                                                11- نادر رزاقی

4- علی مختارزاده                                           12- فرامرز درمانی

5- اسماعیل قوجلو                                           13- حسین غفاری

6- جعفر اسماعیل زاده                                     14- حاجی محمدی

7- سیامک اعظم                                            15- فاطمه آزادی

8- اساعیل نام آور                                          16- سعیده پیمانیان