از تولید تا اشتغال

باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با بحث تولید و اشتغال ، این برنامه در نظر دارد با حضور مسئولین و کارشناسان استانی به تبیین و مطالبه از آنها در رابطه با تولید و اشتغال استانی برنامه ای ارائه دهد .

 برنامه از لحاظ ساختاری ترکیبی و گزارشی از کارآفرینان استان با آنونس های تزئینی و فرمایشات مقام معظم رهبری تهیه و پخش می شود . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : مجردآذر

گزارشگر : وفاپیشه

کارشناس مجری : دکتر حیدری

دستیار تهیه : هاشم طلوعی

تاریخ تولید: 1396