البیر اولاخ
تصاویر انقلاب 57 ارومیه
آچیلدی فجرین گونلری
خاطرات انقلاب
فجرین گوللری
الله الله
الله الله
بهار آمد
بهار شادی
چشمه های روشنی
برپاخیز
صدای انقلاب
دلدار رسیده است
قله امید ( دوندی هیوا )
عید بهمن
سرزمین علم و ایمان
گل ایمان وطن
گنج خلیج فارس
شرف قایناغی
زمستان سبز - قسمت دوم
زمستان سبز - قسمت سوم
زمستان سبز - قسمت چهارم
زمستان سبز - قسمت پنجم
زمستان سبز - قسمت ششم
زمستان سبز - قسمت هفتم
ایران جاویدان
خاک گوهرخیز
خاک مهربان
لاتخف
خمینی ای امام
آی ایرانیم
یاشا غربی آذربایجان