جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایرانی 00:30
رادیو شب 01:30
سازیان 02:00
بشارت 03:00
ایران 626 03:30
سخنرانی 04:00
ترنم وحی 04:30
ویژه اذان صبح 05:45
ورزش و زندگی 06:45
خبر سراسری 07:00
سلام یاشایش 07:10
ظهور رایحه سی 07:35
خبر سراسری 08:00
بررسی رسانه های بیگانه 08:30
لبخند ایرانی 09:00
به سوی ذکر 11:00
پیام چی چست 11:30
ویژه اذان ظهر 12:15
هنرنامه 13:15
خبر سراسری 14:00
قند و عسل 14:30
پیام کوتاه 15:05
ناغیل لار 15:10
یئنی بیرحایان 16:00
برای ایران 16:45
بیدمشک 17:00
ویژه اذان مغرب 18:15
کنکاش 19:00
ایران 626 20:30
خبر سراسری 21:00
هفته ناغیلی 21:30
جنگ جمعه کردی 22:00
آشوری 23:00