جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی دو ماه شمسی 00:00
تیاب 00:45
سریال مختارنامه 01:30
حسین سیدآل شهدا 02:30
قرارگاه بی قرار 03:00
میراث مرثیه 03:45
سحرگاهان 04:30
ویژه اذان صبح 05:00
سخنرانی 05:15
سینمایی 05:45
هر روز ورزش 07:15
سریال هاتف 07:30
تروسکه 09:30
معماهای بزرگ 10:15
قصه های بزبزک 10:45
سریال مختارنامه 11:00
ائویمیز ( خانواده ) 11:45
ویژه اذان ظهر 13:30
سینمایی دو ماه شمسی 13:45
دیار به دیار 15:30
به رنگ دوستی 16:30
گامهای جوانی 18:45
ساخت ایران 19:15
حدیث نور 19:45
خبر 20:00
ویژه اذان مغرب 20:15
سریال یاشیل آستانا 22:00
خبر آذری 23:00
سینمایی پدران و پسران 23:15