جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی رنگ خدا 00:00
جاسوسی از زندگی پنگوئنها 00:44
ائویمیز ( خانواده ) 00:45
رادیو شب 01:51
سریال گشت ویژه 02:56
سینمایی سریع و خشن 1 04:34
سحرگاهان 04:43
ویژه اذان صبح 05:12
سینمایی نقشه فرار 05:29
مستند از شلمچه تا 07:08
هر روز ورزش 07:31
مجموعه آخیر سودا 07:47
سریال گشت ویژه 10:46
ویژه اذان ظهر 12:15
سینمایی رنگ خدا 13:39
خبر 17:00
حرف آخر 17:22
ویژه اذان مغرب 18:12
مجله هنر 18:49
خبر 20:00
بی تاوان - شهید عبدالعلی رسولی قزلباش 22:01
مجموعه آخیر سودا 22:21
خبر آذری 23:00
سینمایی وزیر کاتوه 23:17