جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی ظهر شانگهای 00:00
دنیای سبزتر 01:00
سریال غیر علنی 01:45
دلنوازان 02:45
مکان های رام نشدنی 03:15
سینمایی تکرار روز قبل 03:30
سحرگاهان 05:15
سخنرانی 05:30
ویژه اذان صبح 06:00
مکان های رام نشدنی 06:30
هرروز ورزش 07:15
سریال حورمت 07:30
ساغ یاشا 08:30
پهلوانان 10:00
سریال غیر علنی 11:00
اذان نغمه سی 12:00
ائویمیز ( خانواده ) 13:00
سینمایی ظهر شانگهای 13:45
حرف آخر 15:15
مسابقه والیبال 16:00
ویژه اذان مغرب 18:15
پنجره 18:30
سروقامتان 19:00
آغازی دوباره 19:15
خبر 20:00
آنایوردوم 20:30
اولدوز 21:00
سریال حورمت 22:00
خبر آذری 23:00
روزهای اخر اسفند 23:15