جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
آیه ها و قصه ها 02:00
زیر گنبدکبود 02:10
سازیان 02:30
نمایش سی سخن از امیر 03:30
آیه های نور 04:00
زورق بارون 04:30
عطیرلی سحر 04:40
ویژه اذان صبح 04:45
ترنم وحی 06:30
اخبار سراسری 07:00
سلام یاشایش 07:10
خبر سراسری 08:00
ایستکلر 08:35
قاصدک 09:00
فردا بدون کرونا 09:30
اخبار استان 10:00
سئوگی سارایی 10:05
ائل سوزی 11:00
جوانه های چی چست 11:40
آیه ها و نکته ها 12:30
اجابت چاغلاری 12:50
ویژه اذان ظهر 13:30
خبر سراسری 14:00
آیه ها و قصه ها 14:45
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
عصر جوانی 16:15
ترتیل قرآن 17:00
کندیمیز 18:10
اورهلر بهاری 19:00
اخبار سراسری 21:00
خبر کردی 21:45
شب بخیر کردی 22:00
آشوری 23:00