نتایج مسابقات تلویزیونی شبکه آذربایجان

برندگان برنامه مردم و مالیات

برنامه مردم و مالیاتیک‌شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

برندگان سیری در ورزش

سیری در ورزشدوشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۶

برندگان برنامه اولدوز

برنامه اولدوزدوشنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۶

برندگان برنامه اولدوز

برنامه اولدوزچهارشنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۶

برندگان برنامه اولدوز

برنامه اولدوزجمعه، ۲ تیر ۱۳۹۶

مشاهده آرشیو

نتایج مسابقات رادیوئی چی چست

برندگان برنامه مردم و مالیات

برنامه مردم و مالیاتیک‌شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

برندگان برنامه مردم و مالیات

برنامه مردم و مالیاتسه‌شنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

برندگان برنامه موج جوانی

برنامه موج جوانیچهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

برندگان برنامه موج جوانی

برنامه موج جوانیدوشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۶

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

برنامه بیرآخشام بیر سلامپنج‌شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۶

برندگان برنامه بیرآخشام بیر سلام

برنامه بیرآخشام بیر سلامجمعه، ۱۶ تیر ۱۳۹۶

مشاهده آرشیو